Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 493 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 493

ОТНОСНО: Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с прокламация с вх.№ РД-01-5902/19.11.2013 г. от Инициативен комитет на родените през 1943 г. от с.Добри дял, проведено Общо събрание на населението на с.Добри дял на 19.07.2014 г. и предложение с вх.№ РД-01-3554/08.07.2014 г. от Дъглъс Трендъл.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за обявяване имот - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І95 - за училище, в квартал 2 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на с.Добри дял, община Лясковец, ведно с построените в него сгради - училищна сграда и сгради на допълващото застрояване, за имот - частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение за трайно задоволяване на обществени образователни потребности от местно значение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/