Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 492 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 492

ОТНОСНО: Искане за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, на имот - частна държавна собственост и придобиването му от Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местната самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.2, т.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост и писмо с изх.№ ОАОУ - 7296/24.06.2014 г. от Областен управител на област Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за държавната собственост чрез Областен управител - Велико Търново до Министерство на регионалното развитие, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост и придобиване от Община Лясковец на имот с кадастрален № 510, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв. 100 по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, с площ 49 500 кв.м (съгласно скица № 280/07.07.2014 г. на Община Лясковец), ведно с построените в него сгради: административно-техническа сграда, масивна конструкция на три етажа със застроена площ 1090 кв.м, едноетажна сграда, паянтова конструкция със застроена площ 64 кв.м, едноетажна сграда, паянтова конструкция със застроена площ 12 кв.м, сграда КПП със застроена площ 7 кв.м, сграда - склад със застроена площ 80 кв.м (подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 1/27.12.2011 г., издаден от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”).

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия по провеждане на процедурата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, за придобиване на имота, описан в точка 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/