Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 484 / 03.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 03.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 484

ОТНОСНО: Създаване на регионално сдружение по чл.24 от Закона за управление на отпадъците за регион Велико Търново.

На основание чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8, и чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да участва в регионално сдружение по чл.24 от Закона за управление на отпадъците, за регион Велико Търново, който включва – Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Елена, Община Златарица, Община Лясковец и Община Стражица.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/