Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 477 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 477

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2014 година.
2. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Приемане на Правила за публично частното партньорство, изготвени по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
5. Приемане на План за развитие на община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.
6. Приемане на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.
7. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2014/2015 година.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Актуализация на общинския бюджет за 2014 година, във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Приемане на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.
3. Издаване запис на заповед по проект „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на община Лясковец”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
4. Издаване запис на заповед по проект „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
5. Издаване запис на заповед по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.
6. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2014/2015 година.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.
2. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2015 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2014/2015 година в Община Лясковец.
5. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинска пътна мрежа през 2015 година.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2015 година.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2015 година.
2. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2015 година и План – сметка за необходимите средства за обезпечаване на проявите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/