Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 471 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 471

ОТНОСНО: Разглеждане точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. (Преименуване на Стадион „Юнак” гр.Лясковец) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/