Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 468 / 16.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 16.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 468

ОТНОСНО: Годишни финансови отчети на „ЛОТОС” ЕООД за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет – Лясковец и във връзка с чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за счетоводството, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2007 година.
2. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2008 година.
3. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2009 година.
4. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2010 година.
5. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2011 година.
6. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2012 година.
7. Одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД за 2013 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/