Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 466 / 30.05.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 466

ОТНОСНО: Информация за извършените ремонти на сградата на Медицинския център в гр.Лясковец през 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Във връзка с предоставената информация от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, създава комисия за проверка на начина на усвояване на финансовите средства, изразходвани на ремонт на покрив на Медицински център І - основен корпус.

2. За членове на комисията определя:
- д-р Георги Кабакчиев - управител на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.
- трима служители на общинска администрация, двама от които специалисти, изпълняващи дейност сходна с инвеститорски контрол на строителството и един финансист.

3. д-р Георги Кабакчиев като управител на Медицинския център е длъжен да осигури достъп - всеки вторник през месец юни от 10:00 до 12:00 часа на комисията. След извършване на необходимите действия, комисията да състави протокол, който да бъде предоставен на Общински съвет - Лясковец и на кмета на Община Лясковец за информация.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/