Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 453 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 453

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, „против” няма и 8 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2014 г. и актуализация, както следва:

1. По прихода в размер на 13 900 лева в т. ч.:
1.1. Приходи за местни дейности в размер на 13 900 лева, в т.ч. :
Приходи от такси за ползване на ДСП и общ. соц. услуги §27-04 + 13 900 лева

2. По разходите - + 13 900 лева
А. Местни дейности + 13 900 лева
Функция V - „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
1. Дейност 524 - Домашен социален патронаж - 7 400 лева
Заплати на персонала по трудови правоотношения § 01-01 - 1 547 лева
Изплатени суми от СБКО и други § 02-05 - 127 лева
Вноски от работодател за ДОО § 05-51 + 391 лева
Вноски от работодател за ЗОВ § 05-60 + 179 лева
Вноски от работодател за ДЗПО § 05-80 + 104 лева
Материали § 10-15 - 2 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - 4 400 лева

2. Дейност 525 - Клубове на пенсионера и инвалида - 3 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - 3 000 лева

3. Дейност 532 - Програми за временна заетост - 3 668 лева
Материали § 10-15 - 3 668 лева

4. Дейност 589 – Др. служби и дейности по соц. осигур.,подпомагане и грижи + 27 968 лева
Заплати на персонала по трудови правоотношения § 01-01 + 17 800 лева
Изплатени суми от СБКО и други § 02-05 + 463 лева
Вноски от работодател за ДОО § 05-51 + 1 917 лева
Вноски от работодател за ЗОВ § 05-60 + 877 лева
Вноски от работодател за ДЗПО § 05-80 + 511 лева
Материали § 10-15 + 2 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 4 400 лева

ІІ. Изменя Приложение № 10 към точка 5 от свое Решение № 417/12.02.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджети, като заменя „Домашен социален патронаж” с „Общински комплекс за социални услуги”.

ІІІ. Утвърждава промяна в Приложение № 5 от свое Решение № 417/12.02.2014 г. за определяне числеността на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.05.2014 г., в изпълнение на ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, както следва:

2. Функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:
численост 26 броя (било 20 броя) и средства за РЗ - 123 257 лева (било 107 004 лева), в това число:
- дейност 524 „Домашен социален патронаж”:
численост 11 броя (било 10 броя) и средства за РЗ - 52 361 лева (било 53 908 лева)
- дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други”:
численост 10 броя (било 10 броя) и средства за РЗ - 53 096 лева (било 53 096 лева)
- дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост”:
численост 5 броя (било 0 броя) и средства за РЗ - 17 800 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/