Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 450 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 450

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/