Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 449 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 449

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение изискванията на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция по Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г., подписан между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно Приложение 2 към Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г., в размер на 110% от стойността на авансовото плащане, а именно: за сумата от 14 971 лева (четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и един лева), със срок до шест месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора (12.03.2015 г.), а именно - 12.09.2015 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г. за проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” и да ги представи пред Разплащателна агенция.

3. Определя срок на валидност (предявяване) на Запис на заповед – 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3130631 от 12.03.2014 г., сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.04.2014 г., Протокол № 40, точка пета от дневния ред по доклад № РД-01-1913/15.04.2014 г., при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/