Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 446 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 446

ОТНОСНО: Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Неразпределената печалба на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец за 2013 година в размер на 6395.13 лева, да остане на разположение на дружеството за реализиране на инвестиционни намерения и ремонтни работи.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/