Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 440 / 27.03.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 440

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 424/27.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение чл.39, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и начален час на провеждане
1. Имот № 167007, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Кръста” с площ 3.001 дка, землище гр. Лясковец 1640.00 164.00 09.05.2014 г.
09:00 ч.
2. Имот № 182005, с начин на трайно ползване (НТП): нива, трета категория, местност „Радиневище” с площ 9.397 дка, землище гр. Лясковец 5190.00 519.00 09.05.2014 г.
09:30 ч.
3. Имот № 172013, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Турски път” с площ 4.000 дка, в землището на гр. Лясковец 2190.00 219.00 09.05.2014 г.
10:00 ч.
4. Имот № 171011, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Турски път” с площ 5.001 дка, в землището на гр. Лясковец 2740.00 274.30 09.05.2014 г.
10:30 ч.
5. Имот № 166058, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Кръста”, с площ 2.341 дка, в землището на гр. Лясковец 1280.00 128.00 09.05.2014 г.
11:00 ч.
6. Имот № 166032, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Кръста” с площ 7.000 дка, в землището на гр. Лясковец 3870.00 387.00 09.05.2014 г.
11:30 ч.
7. Имот № 166029, с начин на трайно ползване (НТП): лозе с площ 7.574 дка и нива с площ 1.427 дка, трета категория, местност „Кръста”, в землището на гр. Лясковец 4970.00 497.00 09.05.2014 г.
13:30 ч.
8. Имот № 163010, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Стубела” с площ 4.001 дка, в землището на гр. Лясковец 2190.00 219.00 09.05.2014 г.
14:00 ч.
9. Имот № 158048, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, четвърта категория, местност „Кинов баир” с площ 0.322 дка, в землището на гр. Лясковец 170.00 17.00 09.05.2014 г.
14:30 ч.
10. Имот № 158046, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, четвърта категория, местност „Кинов баир” с площ 1.074 дка, в землището на гр. Лясковец 580.00 58.00 09.05.2014 г.
15:00 ч.
11. Имот № 167044, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Кръста” с площ 1.500 дка, в землището на гр. Лясковец 820.00 82.00 09.05.2014 г.
15:30 ч.
12. Имот № 165037, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Стубела” с площ 1.910 дка, в землището на гр. Лясковец 1050.00 105.00 09.05.2014 г.
16:00 ч.
13. Имот № 154103, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Кръста” с площ 1.349 дка, в землището на гр. Лясковец 740.00 74.00 09.05.2014 г.
16:30 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена (но не по-малко от 20 лева) да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 36.00 лева за всеки от обектите, да се заплатят в касата на Община Лясковец.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 08.05.2014 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 08.05.2014 г.

7. Депозитът да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 08.05.2014 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 16.05.2014 г. за посочените обекти по точки 1.1. – 1.13, в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 15.05.2014 г., внасяне на депозит за участие – до 15.05.2014 г. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/