Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 439 / 27.03.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 439

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.39, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и начален час на провеждане
1. Имот № 065004 с площ 1.000 дка, начин на трайно ползване (НТП): нива, категория трета, местност „Геровец”, землище с. Джулюница, общ. Лясковец 584.00 58.40 08.05.2014 г.
11:00 ч.
2. Имот № 096009 с площ 0.766 дка, НТП: нива, категория трета, местност „Кулчовец”, землище с. Джулюница, общ. Лясковец 580.00 58.00 08.05.2014 г.
11:30 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново,
код за вид плащане: 445600.

Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена, но не по-малко от 20.00 лева, да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 36.00 лева за всеки от обектите, да се заплатят в касата на Община Лясковец.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 07.05.2014 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 07.05.2014 г.

7. Депозитът да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 07.05.2014 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили в указания срок и на указаното място запечатан непрозрачен плик с оферта, както и всички изискуеми документи съгласно тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат на 15.05.2014 г. в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 14.05.2014 г., внасяне на депозит за участие до 14.05.2014 г. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/