Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 434 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 434

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2014 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар на Община Лясковец за периода от началото на месец април до края на месец декември 2014 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства, за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от началото на месец април до края на месец декември 2014 година, съгласно Приложение № 2 - в размер на 22 350 лева и 10 800 лева дофинансиране.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/