Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 432 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 432

ОТНОСНО: Стратегия за организационно развитие на Община Лясковец, изготвена по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.39, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема „Стратегия за организационно развитие на Община Лясковец”, изготвена по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите мерки по изпълнение на приоритетите и целите за подобряване на организационното управление, формулирани в „Стратегията за организационно развитие на Община Лясковец”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/