Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 426 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 426

ОТНОСНО: Даване съгласие за поставяне на мемориален знак в памет на Емил Емилов Шарков, в УПИ-І - за училище, в кв.81 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за поставяне в УПИ-І - за училище, в кв.81 по Подробния устройствен план на гр.Лясковец, на мемориален знак в памет на Емил Емилов Шарков, загинал при изпълнение на служебния си дълг.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за изграждане на мемориалния знак.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/