Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 423 / 27.02.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 423

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и начален час на провеждане
1. Имот № 098044, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Дундеви черници” с площ 5.926 дка, землище гр. Лясковец 2680.00 268.00 08.04.2014 г.
09:00 ч.
2. Имот № 096013, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Динков дол” с площ 2.000 дка, землище гр. Лясковец 880.00 88.00 08.04.2014 г.
09:30 ч.
3. Имот № 093035, с начин на трайно ползване (НТП): лозе, трета категория, местност „Глоговец” с площ 4.414 дка, в землището на гр. Лясковец 2020.00 202.00 08.04.2014 г.
10:00 ч.
4. Имот № 000391, с начин на трайно ползване (НТП): храсти, четвърта категория, с площ 9.984 дка, в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец 4593.00 459.30 08.04.2014 г.
10:30 ч.
5. Имот № 108023, с начин на трайно ползване (НТП): нива, трета категория, местност „Бухлев яз”, с площ 1.018 дка, в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец 737.00 73.70 08.04.2014 г.
11:00 ч.
6. Имот № 000235, с начин на трайно ползване (НТП): други селскостопански територии с площ 2.320 дка, в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец 5105.00 510.50 08.04.2014 г.
11:30 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена (но не по-малко от 20 лева) да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 36.00 лева за всеки от обектите, да се заплатят в касата на Община Лясковец.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 07.04.2014 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 07.04.2014 г.

7. Депозитът да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 07.04.2014 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 15.04.2014 г. в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 14.04.2014 г., внасяне на депозит за участие - до 14.04.2014 г. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/