Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 406 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 406

ОТНОСНО: Приемане Отчет на общинския план за действие на младежта за 2013 г. и Общински годишен план за младежта за 2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Общинския план за действие на младежта за 2013 г., съгласно Приложение № 1.

2. Приема Общински годишен план за младежта за 2014 г., съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/