Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 401 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 401

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.62, ал.4 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл. 46 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) За издаване на удостоверения по смисъла на чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собственост:
1. за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост:
1.1. обикновена услуга – в 14 дневен срок от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане такса в размер на 10 лева за всеки имот;
1.2. бърза услуга – в срок 3 работни дни от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане такса в размер на 15 лева за всеки имот.
2. за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността:
2.1. обикновена услуга – в 14 дневен срок от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане на такса в размер на 15 лева за всеки имот;
2.2. бърза услуга – в срок 3 работни дни от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане на такса в размер на 22.50 лева за всеки имот.
3. за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – общинска собственост:
3.1. обикновена услуга – в 14 дневен срок от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане на такса в размер на 10 лева за всеки имот;
3.2. бърза услуга – в срок 3 работни дни от подаване на искане от заинтересованото лице и заплащане на такса в размер на 15 лева за всеки имот.”

§ 2. В чл. 46 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За всички други видове удостоверения по искане на заинтересовано физическо или юридическо лице – такса 10 лева.
Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на искане и заплащане на съответната такса.”

§ 3. В чл. 46 досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 4. Създава се § 19 със следното съдържание:
„§ 19. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.02.2014 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/