Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 523 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 523

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 226/23.12.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец приема изменение и допълнение на свое Решение № 226/23.12.2004г., както следва:

§ 1. Точка 1 се допълва с точка 1.1. и точка 1.2. и придобива следния вид:

т.1.1. Продължава договора за наем между Община Лясковец и ЕТ “Рай-Недко Нешков” гр.Лясковец, до избора на концесионер и сключване на концесионен договор за обект: “Гробищен парк-гр.Лясковец”, но не повече от 6 /шест/ месеца, считано от 01.01.2007г.
т.1.2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем за горепосочения срок.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/