Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 521 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 521

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и становище на ПК по “Здравеопазване и социални дейности, развитие на младежта, спорта и туризма”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя чл.21, ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

(3) Деца, чиито родители са редовни студенти или отбиват редовната си военна служба, трето и следващо деца на многодетни родители, месечната такса е в размер на 50 % от определената по ал.1.
(4) Не се заплаща такса за:

1. Деца сираци, деца, чиито родител (родители) са: лица с трайни увреждания с над 71 % загуба на работоспособност; загинали при производствени аварии и природни бедствия, и в изпълнение на служебен дълг.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/