Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 519 / 21.12.2006

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 519

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.62, чл.63 и чл.66, ал.1 Закона за местните данъци и такси, и подписан протокол от 10.11.2006г. от кметовете на кметствата към Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ; чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ одобрява План-сметка за приходите и разходите по видовете услуги, както следва:

ПРИХОДИ - 328 843 лв.

I. Приход от такса смет по облог - 290 279 лв.
II. Остатък от 31.12.2006г. - 38 564 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 328 843 лв.

- за закупуване и поддръжка
на контейнери /чл.66, ал.1, т.1/ - 23 200 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до сметищата /чл.66, ал.1, т.2/ - 186 070 лв.

- за поддържането на сметищата /чл.66, ал.1, т.3/ - 75 118 лв.
в това число – изграждане пътен достъп /14 728 лв./

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване /чл.66, ал.1, т.4/ - 44 455 лв.

II. На основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет приема основа за определяне размера на “такса битови отпадъци” за 2007г. – промил върху данъчната оценка и/или отчетната стойност на декларираните имоти.

III. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, промилът върху данъчната оценка на имотите на физически и отчетната стойност на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2007 година е както следва:

А.
За населението
Сметосъбиране и Сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4/
Всичко
гр. Лясковец 1.6 1 0.8 3.4
с. Джулюница 2.4 0.4 - 2.8
с. Козаревец 1.5 1.3 - 2.8
с. Добри дял 1.2 1.2 0.4 2.8
с. Драгижево 2.4 2.4 0.8 5.6
с. Мерданя 2.4 2.4 0.8 5.6
Б.
За фирми и организации
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 5.5 5.5 5.7 16.7
Кметство Джулюница 4.5 3 - 7.5
Кметство Козаревец 4.5 3 - 7.5
Кметство Добри дял 2.5 2.5 2.5 7.5
Кметство Драгижево 2.5 2.5 2.5 7.5
Кметство Мерданя 2.5 2.5 2.5 7.5


IV. Утвърждава следните цени на услугата по чл.66, ал.1, т.2 за изхвърляне на смет – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа за смет - 3 пъти седмично - 48 лв. за месец
Б. Контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 76 лв. за месец
В. Контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 48 лв. за месец

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/