Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 517 / 21.12.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 517

ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец с нова точка 7, както следва:

“На общински съветник не му се начислява, съответно изплаща възнаграждение за неговата дейност при подадена молба за това до председателя на общински съвет.”

2. Решението по точка 1 влиза в сила от 01.01.2007 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/