Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 515 / 21.12.2006

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.12.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 515

ОТНОСНО: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, във връзка с чл.22 от Закона за общинските бюджети, в резултат на преизпълнение на собствените приходи към 18.12.2006г., и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.3 от ПМС № 168/07.07.2006г. за заплатите в бюджетните организации, и чл.50, т.5.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема до размера на постъпилите приходи допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2006г. в частта за местни дейности общо в размер на 296 969 лева, както следва:

  било става разлика
ВСИЧКО собствени приходи - без §27-07 696 580 993 549 296 969
Обща изравнителна субсидия §31-12 381 200 381 200 -
I. ПО ПРИХОДИТЕ 1 077 780 1 374 749 296 969
II. ПО РАЗХОДИТЕ 1 077 780 1 374 749 296 969
Местни дейности      
дейност 122 “Общинска администрация”      
§10-00 издръжка 274 074 284 074 + 10 000
дейност 123 “Общински съвет”      
§10-00 издръжка 8 400 12 600 + 4 200
дейност 311 “Детски градини”      
§10-00 издръжка 195 747 230 747 + 35 000
дейност 524 “Дом. соц. п-ж” и 525 "Клубове"      
§01-00 и 05-00 запл. м. декември 2006г. 61 325 67 465 + 6 140
§10-00 издръжка 54 912 55 912 + 1 000
дейност 532 “Прогр. врем. заетост”      
§10-00 издръжка 25 231 27 231 + 2 000
д-ст 604 “Осветл.”; 619 "Др. д-сти"; 622 "Озелен."      
§10-00 издръжка 127 792 135 421 + 7 629
д-ст 832 “Сл-би дейности подр. пътища”      
§10-00 издръжка 283 307 313 307 + 30 000
§52-00 изграждане инфрастр. обекти - 200 000 + 200 000
Дофинансиране държ. д-сти с местни приходи      
дейност 122 “Общинска администрация”      
§01-00 и 05-00 запл. м. декември 2006г. 46 992 47 992 + 1 000


1. Разпределя резерв в размер на 10 000 лв. във функция 06 “Жил. стр-во, БКС и опазване на околната среда” в параграф 10-00 издръжка, разпределени по дейности и подпараграфи.

2. Допълнителният бюджет да бъде разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация.

3. Всички допълнителни кредити за приходи и разходи да се разпределят от кмета на Общината.

ІІ. Да се изплати еднократно парична награда на кмета на Общината и кметовете на Кметства, както следва:
1. Кмет на Общината – до размера на основното трудово възнаграждение.
2. Кметове на с.Джулюница, с.Козаревец, с.Добри дял, с.Драгижево, с.Мерданя – до 80% от размера на основното им трудово възнаграждение, по преценка на кмета на Общината.

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2006г. в дейност 122 “Общинска администрация” по параграфи от Единната бюджетна класификация за 2006г.

ІІІ. Реализираната икономия, от дейност 123 “Общински съвет” за 2006г. да се разпредели, както следва:
1. Общински съветници – еднократно възнаграждение на 100% от определеното им възнаграждение по чл.50, т.5.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
2. Председател на Общински съвет – Лясковец – до размера на основното му възнаграждение.

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2006г. в дейност “Общински съвет” по параграфи от Единната бюджетна класификация за 2006г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/