Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 514 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 514

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на Николай Енчев Гугучков с адрес: гр.Лясковец, ул. “Т.Хрулев” № 21.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.6.1. от Решение № 396 от 16.02.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 200,00 лева на Николай Енчев Гугучков, живущ в гр.Лясковец, ул. “Т.Хрулев” № 21, във връзка със случайно възникнал пожар на жилището и трагично настъпилата смърт на брат му Христо Енчев Гугучков.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/