Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 509 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 509

ОТНОСНО: Обезпечаване със средства за мероприятия, свързани с организирането на коледно-новогодишните празници и приемането на България в Европейския съюз.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и т.5, и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се допълни културния календар на Община Лясковец с мероприятия за честване влизането на страната в Европейския съюз и обезпечаване с 22 000 лева от преизпълнение на собствени приходи, както следва:

- 15 000 лева за празнична коледно-новогодишна украса на града и 7 000 лева за гост-изпълнител и организационни дейности за честване на Нова година и влизането на страната в Европейския съюз.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/