Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 508 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 508

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства от Социалноинвестиционен фонд (СИФ).

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя като приоритетен за Община Лясковец изпълнението на обект:

-“Реконструкция водопровод по улица “Васил Левски” град Лясковец
и дава съгласие същият да се съфинансира, като дяла на Общината е 20% от общата стойност на проекта като минимум 10% от общата сума в брой със средства от общинския бюджет за 2007 година.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи изработването на всички необходими строителни книжа и други, във връзка с кандидатстване за средства на горния обект от Социалноинвестиционен фонд (СИФ) и извърши заплащане за тяхното изготвяне.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/