Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 507 / 30.11.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 507

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Община Лясковец през 2006г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/