Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 500 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 500

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 403/27.02.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обект: УПИ І – за стопанска инициатива в база “Честово”, кв.151 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, с площ 5 465 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 365/09.12.1999г.

2. Упълномощава кмета на Общината да възложи за обекта по точка 1 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/