Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 499 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 499

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ ХІХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 21 бр. гаражни клетки: от № 1 до № 21 вкл. със застроена площ 21 кв.м върху УПИ ХІХ-за гаражи и обслужване, кв. 6 по ПУП на гр. Лясковец.

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:
2.1. На 07.12.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00ч. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3 и 4;
2.2. На 08.12.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00ч. за гаражни клетки с №№ 5, 6, 7 и 8;
2.3. На 11.12.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00ч. за гаражни клетки с №№ 9, 10, 11 и 12.
2.4. На 12.12.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00ч. за гаражни клетки с №№ 13, 14, 15 и 16.
2.5. На 13.12.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11,30ч. за гаражни клетки с №№ 17, 18, 19, 20 и 21.

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на една гаражна клетка е 210 лв. /двеста и десет/ лева за учредяване право на строеж на гаражна клетка от № 1 до № 21 вкл.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от обявяване на заповед по чл.66, ал.1 от НРУПРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 4.76 лв. се заплащат в касата на Общината; такса административна услуга 8.00 лв. се заплаща в Информационния център в Общината. Не парични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45 ч. на 06.12. 2006г.

7. Определя стъпка на наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Молба за участие в търга се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45ч. на деня, предхождащ датата на търга.

9. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр. Лясковец, ул. “Стойчо Куркев” № 15-21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на дати, както следва:
11.1. - 18.12.2006г. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3 и 4;
11.2. - 19.12.2006г. за гаражни клетки с №№ 5, 6, 7 и 8;
11.3. - 20.12.2006г. за гаражни клетки с №№ 9, 10, 11 и 12;
11.4. - 21.12.2006г. за гаражни клетки с №№ 13, 14, 15 и 16;
11.5. - 22.12.2006г. за гаражни клетки с №№ 17, 18, 19, 20 и 21;

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45ч. на 15.12.2006г.

13. Молба за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF, в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на кмета на Общината провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/