Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 496 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 496

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

2. Препоръчва на Общинска администрация, при изготвяне на Бюджет 2007, да се предвидят средства в завишен размер за развитие на спорта, младежта и туризма.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/