Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 494 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 494

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянни комисии.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Петко Георгиев Петков за:

- секретар на постоянната комисия по “Ред, сигурност, законност и безопасност на движението”;
- член на постоянната комисия по “Етика, спазване на правилника и контрол по изпълнение на решенията”.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/