Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 493 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 493

ОТНОСНО: Предложение от ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно приемане на пазарни оценки.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема пазарна оценка на имот, собственост на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец: УПИ ІІ – за бетонов възел в кв.158 по ПУП на гр.Лясковец, с площ 2 650 кв.м, с построената сграда за командно табло на бетонов възел със застроена площ 15 кв.м, в размер на 15 050 лева.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/