Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 486 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 486

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-1468/25.08.2006г. от “Аркус България“ АД гр.Лясковец, представлявано от Ивайло Николаев Величков.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Аркус България“ АД гр.Лясковец, представлявано от Ивайло Николаев Величков – наемател за обект: помещение в полуподземен етаж в сградата на Младежки дом за стрелбище за пневматично, малокалибрено и късо бойно оръжие до 01.11.2010г.

2. Възлага на кмета на Общината да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/