Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 485 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 485

ОТНОСНО: Определяне на наемни цени на земеделска земя от резултативния фонд – пасища, мери и пустеещи земи за нуждите на земеделските производители – животновъди на територията на общината.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел стимулиране на земеделските производители - животновъди.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. При възникнала заинтересованост от страна на земеделските производители на територията на общината, да се обявяват със заповед на кмета на Общината пасищата и мери от резултативния фонд за отдаване под наем, след получаване на становище от кмета на съответното населено място.
Непосочените в становищата земи остават за общо ползване от гражданите, които не са регистрирани като земеделски производители и отглеждат животни за лични нужди.

2. В зависимост от наличността се определят размери на наемните площи, както следва:
- на глава едър рогат добитък и коне – до 10 дка;
- за дребен рогат добитък – до 4 дка.

3. Желаещите земеделски производители – животновъди, подават заявления до кмета на Общината, като определянето на площите за отдаване под наем се извършва в зависимост от броя животни на заявителите.

4. С животновъдите, регистрирани в ОС “Земеделие и гори” по Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители на МЗГ, да се сключват договори за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от 1 година за земите от резултативния фонд.
Наемната цена е в размер на 1 лев на декар за една стопанска година.

5. Наемателите на общинските пасища нямат право да ги заграждат и да изграждат в тях временни постройки.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/