Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 483 / 29.09.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 483

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2006-2007 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2006-2007 година в Община Лясковец.

2. Да се проконтролира възстановяването на уличните настилки в срок до 30 октомври 2006г., във връзка с писмата на общинска администрация до “Раховецгаз”, “ВиК” и кабелни телевизии.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/