Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 482 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 482

ОТНОСНО: Приемане на началния баланс на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и чл.270, ал.1, изречение първо от Търговския закон.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема началния баланс на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец съставен към 31.05.2006г.

2. Възлага на ликвидатора в максимално кратък срок да предприеме необходимите действия по осребряване имуществото на “БКС” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/