Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 480 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 480

ОТНОСНО: Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец с вх.№ ИП-01-2956/21.07.2006г. и Решение №446/25.05.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема предложението на Общинска служба “Земеделие и гори” гр. Лясковец имотите, собственост на Михаил Йорданов Михайлов от гр.Велико Търново, ул.”Поп Харитон” № 28 – 3 броя с обща площ 26.670 дка на обща стойност 20 713 лв., както следва:
- имот № 120003 - нива от 6.898 дка, ІІІ категория, местност “Черникова бара”, землище Лясковец /н.а. 53, т.І, рег. № 1310, дело 52/2006г./, пазарна цена: 5 346.00 лв.;
- имот № 118016 - нива от 13.733 дка, ІІІ категория, местност “Харамиев”, землище Лясковец /н.а. 52, т.І, рег. № 1305, дело 51/2006г./, пазарна цена: 11 018.00 лв.;
- имот № 028005 – нива от 5.999 дка, ІІІ категория, местност “Бейска кория”, землище Лясковец /н.а. 52, т.І, рег. № 1305, дело 51/2006г./, пазарна цена: 4 349.00 лв.,
да бъдат заменени с имот № 290001 от общински поземлен фонд, представляващ нива, ІІІ категория, местност “Скалата” в землище Лясковец с площ 20.135 дка /АОС- ч № 99/17.04.1997г./, пазарна цена: 17 618 лв.

2. Разликата в стойността на имотите в размер на 3 095.00 лв., да не бъде доплащана от Община Лясковец на Михаил Йорданов Михайлов от гр.Велико Търново, с представена нотариално заверена декларация.

3. Заменителят Михаил Йорданов Михайлов от гр.Велико Търново да заплати на Община Лясковец 2% режийни разноски в размер на 414.26 лв. по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.

4. Заменителят Михаил Йорданов Михайлов от гр.Велико Търново да заплати на Община Лясковец 2% местен данък в размер на 414.26 лв. по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 442500.

5. Заменителят Михаил Йорданов Михайлов от гр.Велико Търново да заплати на Община Лясковец такса в размер на 8.00 лв. за участие в производство по замяна, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

6. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и сключи договор за замяна на обектите по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/