Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 479 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 479

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 431/27.04.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на пет имота – общинска собственост с обща площ 170.441 дка, както следва:

- имот № 000097 - пасище, мера с площ 93.160 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато”;
- имот № 000096 - пасище, мера с площ 46.664 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато”;
- имот № 000088 - пасище, мера с площ 23.826 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато”;
- имот № 000094 - пасище, мера с площ 5.046 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато”;
- имот № 000070 - пасище, мера с площ 1.745 дка, ІІІ категория; находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Попенец”,
при начална конкурсна цена 135 682 лева, за изграждане парк за отдих и запазване предназначението за срок от три години от прехвърляне на собствеността.

2. В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по Търговския закон, в предмета на дейност, на които е включена строителна дейност.

3. Условията, по които ще се оценяват кандидатите са, както следва: предложена цена, проект за бъдещо развитие с предназначение изграждане парк за отдих, инвестиции, разкриване на работни места за жители на Общината.
4. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от издаване на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Такса административна услуга 8 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.
5. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

6. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45 ч. на 13.10. 2006г.

7. Оглед на обектите се извършва през всички работни дни предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

8. Депозитът - 3% от началната конкурсна цена – 135 682 лева, който е в размер на 4070.46 лева се внася по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600.

9. Конкурсни предложения за обектите се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45ч. на 16.10.2006г.

10. Възлага на кмета на Общината провеждането на конкурса и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/