Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 478 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 478

ОТНОСНО: Разпореждане с обект общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решения №№ 264/24.02.2005г. и 403/27.02.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава процедурата по приватизация на нежилищен обект, невключен в имуществото на търговски дружества: УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП на гр.Лясковец, заедно с построената в него спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, описан в АОС-ч № 470/15.12.2003г. чрез публично оповестен конкурс на един етап.

2.Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обект по точка 1 изготвянето на актуализирани анализ на правното състояние, приватизацонна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3.Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в актуализирания анализа на правното състояние на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/