Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 476 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 476

ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот – РПСОВ за градовете Горна Оряховица и Лясковец, от публична в частна общинска собственост и предоставянето му безвъзмездно за ползване на “ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за водите и чл.2, ал.1 и чл.41, ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и писмо от МРРБ изх.№ 08-Г-52/26.07.2006г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, вр. чл.18, ал.1 от Закона за водите и чл.2, ал.1 от НРУПРОИ определя за частна общинска собственост новоизграденото съоръжение – Районна пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица и Лясковец.

2.На основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.41, ал.4 от НРУПРОИ Общински съвет предоставя безвъзмездно за ползване на “ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново за срок до приемане от Народното събрание на новия Закон за водоснабдяване и канализация, но не повече от 3 години, новоизграденото съоръжение – Районна пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица и Лясковец, включващо:

съоръжения по пътя на водата
-задържателен резервоар за дъждовни води;
-входна помпена станция;
-решетка;
-пясъкозадържател с маслозадържател;
-първичен утаител – 2 броя;
-биобасейн – двукоридорен с пневматична аерация и отстраняване на азота и фосфора;
-вторични утаители.

съоръжения по пътя на утайката
-помпена станция за утайката от първичните утаители;
-утайкоуплътнител за утайката от първичните утаители;
-помпена станция за рециркулираща и излишна вторична утайка;
-механизъм за обезводняване на утайките;
-изгнивател;
-утайкоуплътнител за изгнилата утайка;
-помпена станция за уплътнената изгнила утайка;
-метан танк;
-факел.

сграден фонд
-шахта за измерване количеството на водите на вход и изход на РПСОВ;
-шахта за измерване на количеството на утайките – излишна и рециркулираща;
-фотосептична шахта – за приемане на фекалии от септични ями;
-разпределителна шахта към първичните утаители, биобасейна и вторичните утаители;
-дозиращо устройство;
-резервоар за пречистена вода;
-административно-стопанска сграда;
-КПП-пропуск;
-трансформаторна станция;
-сграда за въздуходувките;
-сграда за механично обезводняване.

3.Задължава Кмета на Общината в договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот, като задължителни клаузи да бъдат включени:

-“ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново се задължава да представя в Община Горна Оряховица и Община Лясковец за Становища цената на услугата “Пречистване”, преди внасянето на същата за утвърждаване в ДКЕВР;

-Кметовете на Общините Горна Оряховица и Община Лясковец участват при определянето на ръководния и технически персонал на РПСОВ за градовете Горна Оряховица и Лясковец;

-“ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново да осигури условия за извършване на технически и финансови проверки на РПСОВ за градовете Горна Оряховица и Лясковец по време на нейната експлоатация от определени български органи и/или Европейската комисия;

-“ВиК-Йовковци” ООД гр.Велико Търново да осигури финансово управление на съоръжението, което да гарантира прилагането на принципа “замърсителя плаща”, покриването на амортизационните отчисления, оперативните разходи и разходите по изпълнение на всички допълнителни условия към експлоатацията на бъдещото съоръжение, наложени от Европейската комисия във връзка с финансовия меморандум за проекта.

4.Отменя решения на Общински съвет – Лясковец № 421 от 27.03.2006г., № 423 от 27.04.2006г. и № 424 от 27.04.2006г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/