Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 473 / 31.08.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 473

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, чл.6, ал.3 от ПМС №168 от 07.07.2006г., съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 168 от 07.07.2006г., Решение на Министерски съвет № 21 от 19.01.2006г. и в изпълнение на писма на Министерство на финансите – дирекция “Финанси на общините” № 39/18.07.2006г. и № 41/24.07.2006г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА; писма на Министерство на финансите – дирекция “Финанси на общините” № 39/18.07.2006г. и № 41/24.07.2006г., министърът на финансите диференцира за общинска администрация и съгласува с министъра на образованието и здравеопазването средни месечни брутни работни заплати за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет по функции от Единната бюджетна класификация считано от 01.07.2006, както следва:

1.Функция 01 “Изпълнително законодателни органи”

- дейност - 111 “Контролни държавни и общински органи”
3 бр. СМБРЗ – 280,83 лв. средства за РЗ 5 151 лв.

- дейност – 122 “Общинска администрация”
49 бр. СМБРЗ – 448,61 лв. средства за РЗ 138 602 лв.

2.Функция 03 “Образование”
214 бр. СМБРЗ - 354,43 лв. средства за РЗ 496 983 лв.

3.Функция 04 “Здравеопазване”
44 бр. СМБРЗ – 256.06 лв. средства за РЗ 74 906 лв.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.6, ал.3 от ПМС №168 от 07.07.2006г. общинският съвет определя средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата за местните дейности, финансирани от общинския бюджет, считано от 01.07.2006г., по функции, както следва:

1.Функция 01 “Изпълнително законодателни органи” - дофинансиране
-дейност 122 “Общинска администрация”
10.5 бр. СМБРЗ - 296.75 лв. средства за РЗ 20 358 лв.

2.Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
- дейност 524 “Домашен социален патронаж”
10 бр. СМБРЗ – 229,36 лв. средства за РЗ 13 921 лв.

3.Функция 06 “Жил. строит., БКС и опазване на околната среда”
17 бр. СМБРЗ - 277.53 лв. средства за РЗ 29 279 лв.

4.Функция 07 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
-дейност 714 “Поддръжка спортни бази”
1 бр. СМБРЗ – 263,93 лв. средства за РЗ 9 740 лв.

- дейност 741 “Радиотранслационни възли”
3 бр. СМБРЗ – 317 лв. средства за РЗ 1 587 лв.

5.Функция 08 “ Икономически дейности и услуги”
-дейност 829 “Полска охрана”
6 бр. СМБРЗ – 253.71 лв. средства за РЗ 8 796 лв.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от ЗМСМА, съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 168/07.07.2006г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата и процент прослужено време, съгласно КТ и КТД, считано от 01.07.2006г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец 1043 лв.

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 505 лв.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 499 лв.

4. Димитър Василев Василев – кмет на с.Добри дял 499 лв.

5. Стефан Георгиев Михайлов – кмет на с.Драгижево 483 лв.

6. Стефан Иванов Драгански – кмет на с.Мерданя 483 лв.

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 01.07.2006г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет гр.Лясковец – Валентин Кръстев Трайков в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Общината - 938 лв. и процент прослужено време, съгласно КТ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/