Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 472 / 27.07.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 472

ОТНОСНО: Изграждане на високотехнологична индустриална зона.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава принципно съгласие да бъдат проведени разговори от кмета на Общината с представители на инвеститорския екип, представен от “ЛЯНЕРА ИНТЕРНАСИОНАЛ ДЕ ИНВЕРСИОНЕС” ООД, Аустриас, Испания и “ЕЛИДИС” ООД - София, относно изграждането на индустриална зона на територията на Община Лясковец, чрез създаването на смесено дружество, в което Общината ще участва с апортна вноска чрез предоставянето на следните имоти, общинска собственост:
- Имот № 071002, актуван с АОС-ч № 106/21.04.1997г., с площ 288.052 дка;
- Имот № 072001, актуван с АОС-ч № 107/21.04.1997г., с площ 204.879 дка;
- Имот № 075001, актуван с АОС-ч № 108/21.04.1997г., с площ 58.861 дка;
- Имот № 076001, актуван с АОС-ч № 109/21.04.1997г., с площ 86.352 дка.

2. Да бъде информиран Общински съвет за хода на проведените разговори.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/