Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 471 / 27.07.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 471

ОТНОСНО: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл.5, чл.7, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решение № 430/27.04.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: УПИ ХІІІ – за микротехнически център “Автомивка”, с площ 490 кв.м, ведно със застроени в него сгради: работилница с гараж, навес с канал, складово помещение, външна тоалетна, находящ се в кв.72 по ПУП на с.Козаревец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 558/04.04.2006г.

2. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обекта: 12 936 лв.

4. Определя депозит за участие в размер на 1 293.60 лв.

5. Депозитът за обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 25.09.2006г. включително.

6.Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум, като част от нея за обекта по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. в срок до 07.09.2006г., 16.45 ч. включително.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 14.09.2006г., 16.45ч. включително.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 26.09.2006г., 16.45 ч. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/