Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 469 / 27.07.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 469

ОТНОСНО: Промяна в списъка на капиталовите разходи на Община Лясковец за 2006 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 10 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя списъка за капиталови разходи на Община Лясковец за 2006 година, като дава съгласие за финансиране на цялостната рехабилитация на пътната настилка на ул. “Роман” в с.Джулюница за сумата до 63 000 лева, чиито източник е фонд “Приватизация”.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец изпълнението на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/