Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 467 / 27.07.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 27.07.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 467

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2006 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/