Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 466 / 29.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 466

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и Решение № 463 от 22 юни 2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удостоява г-жа Климентина Никова Дойчинова с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/