Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 463 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 463

ОТНОСНО: Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и т.8 от Правилата и критериите за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага за утвърждаване на Тържествената сесия на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2006г. следните предложения за решения:

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”:
- г-н Спас Янев Панчев за значителни постижения в областта на икономиката.
- г-н Калоян Стефанов Махлянов – Котоошу за високи постижения и принос в областта на спорта, довели до популяризиране на общината, региона и страната.

2. Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец в областта на културата г-жа Климентина Никова Дойчинова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/