Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 462 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 462

ОТНОСНО: Избор на комисия по провеждане на тайното гласуване за предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира комисия по провеждане тайното гласуване за предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”, в състав:

- Тодор Ванев, Иван Хайдутов и Тодор Тодоров;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/