Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 461 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 461

ОТНОСНО: Правила за избор на предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Всеки общински съветник има право да гласува за двама предложени за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

2. Изборът да се проведе чрез тайно гласуване.

3. За избран за предлагане за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” се счита, предложеният да е събрал 50 % плюс 1 от гласовете на присъстващите общински съветници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/